۱- ارائه کلیه خدمات کالیبراسیون بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025
۲-بکارگیری پرسنل مجرب متعهد و آموزش مستمر کارشناسان در جهت کسب و ارتقای سطح دانش و مهارت فنی.
۳-استفاده از آخرین ویرایش های استانداردهای بین المللی ؛ملی ؛ دفاعی ؛ کارخانه ای و داخلی و یا روش ها و دستورالعمل های معتبر جهت ایجاد روشهای مدرن و به روز کالیبراسیون.
۴-اطمینان از بکارگیری استانداردهای مرجع پیشرفته و مناسب در امر کالیبراسیون تجهیزات.
۵-به کارگیری تمامی امکانات و نیروی انسانی ماهر در جهت اعمال رویه حرفه ای به منظور بهبود مستمر کیفیت خدمات کالیبراسیون در آزمایشگاه ها .
۶- اطمینان از برآورده شدن خواسته های مشتریان آزمایشگاه در امر کالیبراسیون تجهیزات و جلب رضایت مشتری در راستای اهداف کیفی.
۷- تعیین اهداف کیفی مناسب ؛ حصول ا طمینان از حرکت در راستای آن و نظارت و بازنگری مداوم.
۸- پیگیری به موقع و مناسب شکایات رسیده از سوی مشتریان و تلاش برای رفع مشکلات احتمالی و شکایات دریافتی.
۹- توسعه دامنه فعالیت های مرتبط با کالیبراسیون از طریق انجام مطالعات و خرید تجهیزات .