88823405-88823408
فراخوان دوره های آموزشی
فراخوان دوره های آموزشی مرتبط با کالیبراسیون در حوزه های مختلف اندازه گیری
دسته کالیبراسیون
تاریخ 5-20-2018
نویسنده واحد آموزش
گازسنجی
آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم قادر به ارائه خدمات در زمینه کالیبراسیون انواع گازسنج ها و آنالایزرهای گاز که قابل استفاده در صنعت می باشند با به کارگیری کپسول های گاز مرجع با قابلیت ردیابی می باشد.
دسته کالیبراسیون
تاریخ 1-20-2018
نویسنده گازسنجی
لوکس متری و نورسنجی (uv)
آزمایشگاه تنظیم قادر به ارائه خدمات در زمینه کالیبراسیون انواع لوکس مترها (نورسنج ها) و هم چنین انواع UV مترهای مورد استفاده در صنعت می باشد.
دسته کالیبراسیون
تاریخ 1-20-2018
نویسنده اپتیک
DO و HPLC
آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم قادر به ارائه خدمات در زمینه کروماتوگرافی مایعات HPLC و هم چنین انواع DO متر می باشد.
دسته کالیبراسیون
تاریخ 1-17-2018
نویسنده شیمی