88823405-88823408

آزمایشگاه کالیبراسیون جرم وحجم

 آزمایشگاه جرم و حجم این شرکت با بهره گیری از استانداردها، قابلیت کالیبراسیون تجهیزات زیر را دارا می باشد:

-    کالیبراسیون انواع ترازو شامل: ترازوهای دیجیتالی، مکانیکی، یک کفه ای، دوکفه ای و حجمی

-   کالیبراسیون انواع وزنه شامل: وزنه های کلاس M1 ,M2 ,F, F2.

-    کالیبراسیون انواع باسکول تا 3000.kg 

-    کالیبراسیون انواع هیدرومتر و بومه سنج

-    کالیبراسیون انواع الکل سنج

-    کالیبراسیون انواع ظروف حجمی شامل انواع سمپلر، استوانه مدرج، پیپت تک نشان، بورت، ارلن، بشر، بالن ژوژه،پیکنومتر، سرنگ و ...

 

 امکانات این آزمایشگاه شامل انواع ترازوهای دیجیتال تا دقت 0.001 mg ،ست هیدرومترها و انواع وزنه ها می باشد.