88823405-88823408

 آزمایشگاه کالیبراسیون شیمی

 

 آزمایشگاه کالیبراسیون شیمی این مجموعه قابلیت کالیبراسیون انواع تجهیزات به شرح زیر را دارا می باشد:

   - کالیبراسیون pH متر                                      

   - کالیبراسیون هدایت سنج

   - کالیبراسیون اسپکتروفتومتر

      (جذب فتومتری ناحیه فرابنفش،جذب فتومتری ناحیه مرئی،طول موج)

   - کالیبراسیون الکل سنج

   - کالیبراسیون براقیت سنج

   - کالیبراسیون کدورت سنج

   - کالیبراسیون کارل فیشر

   - کالیبراسیون COD متر                                                   

   - کالیبراسیون BOD متر

   - کالیبراسیون DO متر

  - کالیبراسیون رفرکتومتر و بریکس سنج

  - کالیبراسیون انواع ویسکومترهای چرخشی و کاپیلاری

  - کالیبراسیون انواع فوردکاپ

  - کالیبراسیون کروماتوگرافی مایعات HPLC 

       .آزمون عملکرد آشکارساز(بررسی صحت طول موج)

       .آزمون عملکرد آشکارساز (بررسی صحت جذب)

       .آزمون عملکرد آشکارساز (بررسی خطی بودن و سیستم تزریق اتوماتیک)

       .آزمون صحت عملکرد گرادیان

       .آزمون دمای آون سترون

       .آزمون صحت عملکرد فلو

 

امکانات این آزمایشگاه شامل مواد شیمیایی مرجع اولیه ساخت کارخانه آلمان Merck ، ست هیدرومترها، محلول ها و فیلترها و روغن های مرجع، دستگاه های pHمتر و هدایت سنج می باشد.