88823405-88823408

آزمایشگاه سرعت سنجی هوا

این آزمایشگاه با طراحی آخرین متد تونل های باد و همچنین تجهیزات به روز دنیا توان کالیبراسیون انواع سنسورهای بادسنجی اعم از Hotwire , Pitot , Vane ,Cup و ... را دارا میباشد.