88823405-88823408

- اندازه گیری و کالیبراسیون عمومی 

- اندازه گیری و کالیبراسیون ابعادی  

- آزمون اتاق های تمیز و آزمون انواع هود                                          

- اندازه گیری و کالیبراسیون جرم و حجم  

- اندازه گیری و کالیبراسیون دما و محیط های دمایی 

- اندازه گیری و کالیبراسیون فشار 

- اندازه گیری و کالیبراسیون رطوبت نسبی  

- اندازه گیری و کالیبراسیون کمیت های الکتریکی  

- اندازه گیری و کالیبراسیون نیرو و گشتاور 

- کالیبراسیون دستگاه های آزمون کمیت شیمی (PH متر،هدایت سنج،اسپکتروفتومتر، رفراکتومتر و هیدرومتر)

- کالیبراسیون دستگاه های آزمون کروماتو گرافی GC و HPLC  

- اندازه گیری و کالیبراسیون ویسکوزیته و کالیبراسیون انواع ویسکومتر ها 

- کنترل کیفی نتایج اندازه گیری در آزمایشگاه های آزمون (عدم قطعیت ،تضمین کیفیت ،اعتبار دهی روشها و ...)

- محاسبه عدم قطعیت نتایج اندازه گیری

- تضمین کیفیت نتایج اندازه گیری  

- تحلیل سیستمهای اندازه گیری (MSA)  

- تشریح الزامات و مستند سازی اعتبار دهی آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025:2005  

- ممیزی داخلی سیستم اعتبار دهی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025:2005  

- آشنایی با سیستمهای مدیریت اندازه گیری بر اساس ISO 10012:2005