کالیبراسیون فوردکاپ، هدایت سنج، هیدرومتر، رفراکتومتر، اسپکتروفتومتر،PH متر، کدورت سنج، آزمون براقیت، COD متر و BOD متر،ویسکوزیمترها، کلرسنج، کارل فیشر، HPLC، GC، DO متر