کالیبراسیون انواع بلوک سنجه ، پروفایل پروژکتور، انواع کولیس و میکرومتر، ساعت اندازه گیری، ارتفاع سنج، عمق سنج، انواع ضخامت سنج، الک، گونیا،اپلیکاتور، گریندومتر، زاویه سنج ، متر نواری، متر لیزری، خط کش، فیلر، شعاع سنج، شابلون دنده، گام ،توازی و تختی سنج نوری، ترانسمیتر و سوئیچ سطح سنج