کالیبراسیون نیرو در حالت کشش و فشار، سرعت و جابجایی دستگاه های کشش و فشار، سختی سنج های لاستیک SHORE A&D ، دستگاه و بلوک سختی سنج فلزات، گشتاورسنج ها و ترانسمیترهای گشتاور، دستگاه تست ضربه استوانه ای