کالیبراسیون انواع:

  • ترازو و گیج های فشار و خلاء
  • مانومترهای فشار آب و جیوه
  • فشارسنج های مطلق و بارومتریک
  • فشارسنج های اختلاف فشاری
  • سوئیچ های فشار
  • ترانسمیتر و ترنسدیوسرهای فشار
  • ثبات های فشار
  • شیرهای اطمینان،شیرهای کنترل فشار و آزمون فشار شیرهای صنعتی(نیوماتیک و هیدروستاتیک)