کالیبراسیون ترازوی فشار،گیج های فشار و خلاء، مانومترهای فشار آب و جیوه،فشارسنج های مطلق و بارومتریک، فشارسنج های اختلاف فشاری،سوئیچ های فشار، ترانسمیترو ترنسدیوسرهای فشار، ثبات های فشار،شیرهای اطمینان، شیرهای کنترل فشار و آزمون فشار شیرهای صنعتی(نیوماتیک و هیدروستاتیک)