دوره های آموزشی شرکت تنظیم

اندازه گیری و کالیبراسیون عمومی

اندازه گیری و کالیبراسیون ابعادی


آزمون اتاق های تمیز و آزمون انواع هود


اندازه گیری و کالیبراسیون جرم و حجم


اندازه گیری و کالیبراسیون دما و محیط های دمایی


اندازه گیری و کالیبراسیون فشار


اندازه گیری و کالیبراسیون رطوبت نسبی


اندازه گیری و کالیبراسیون کمیت های الکتریکی


اندازه گیری و کالیبراسیون نیرو و گشتاور


کالیبراسیون دستگاه های آزمون کمیت شیمی PH متر، هدایت سنج، اسپکتروفتومتر، رفراکتومتر و هیدرومتر،کالیبراسیون دستگاه های آزمون کروماتو گرافی GC و HPLC ،اندازه گیری و کالیبراسیون ویسکوزیته و کالیبراسیون انواع ویسکومتر ها


کنترل کیفی نتایج اندازه گیری در آزمایشگاه های آزمون (عدم قطعیت ،تضمین کیفیت ،اعتبار دهی روشها و … )


محاسبه عدم قطعیت نتایج اندازه گیری


تضمین کیفیت نتایج اندازه گیری


تحلیل سیستمهای اندازه گیری (MSA)


تشریح الزامات و مستند سازی اعتبار دهی آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025


ممیزی داخلی سیستم اعتبار دهی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025